• Pracujemy od Poniedziałku do Piątku - 8.00 - 14.00
94 347 65 22 sepkoszalin@wp.pl
ul. Morska 10 75-221 Koszalin

Egzaminy

Komisja Egzaminacyjna  powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  działająca  przy Koszalińskim  Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się  eksploatacją  urządzeń instalacji i sieci (Dz. Ust. Nr 89 poz. 828, Nr 129 poz. 1184 z 2005 r., Nr 181 poz. 1189).            Komisja przeprowadza egzaminy  sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń.                                            
Egzaminy odbywają się na terenie ośrodka lub zainteresowanej firmy. Terminy egzaminów w 2023.r
Koszt przystąpienia do egzaminu w 2023.r od 01 stycznia wynosi: 349,00 zł .Od 01.lipca : 360,00 zł
Konto Bankowe
Bank PKO BP SA.
Nr rach.: 77 1020 2791 0000 7002 0109 5892
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Morska 10,   75-221 Koszalin
 

 

Tematyka Egzaminów :

Na stanowiskach dozoru

Na stanowiskach eksploatacji

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
c) przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,
d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
f) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska,
g) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
h) zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
i) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.
a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
b) zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
c) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
d) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;
Wnioski do pobrania :
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
Gwarantujemy wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez doświadczonych , zweryfikowanych wykładowców. 
W sprawie najbliższego terminu egzaminów i szkoleń prosimy o kontakt pod nr. telefonu : 094 347 65 22

Wypełnij i wyślij pytanie