• Pracujemy od Poniedziałku do Piątku - 8.00 - 14.00
94 347 65 22 sepkoszalin@wp.pl
ul. Morska 10 75-221 Koszalin

Rok 2013

Ważniejsze decyzje i wydarzenia.

 Jubileusz 90-lecia kol. Zenona Przewoźnego jednego z najstarszych seniorów
Oddziału.

 Aktywny udział w Środkowopomorskich Dniach Techniki, organizowanych przez
lokalny oddział NOT.

 Organizacja przez koło nr 19 na Politechnice Koszalińskiej „Krajowej konferencji
naukowej studentów i młodych pracowników nauki” w miejscowości Unieście.

 Szkolenie „Projektowanie instalacji elektrycznych z zastosowaniem programu
komputerowego”.

 Organizacja szkolenia „Nowe rozwiązania w małogabarytowych stacjach transfor-
matorowych i złączach kablowych typu WILK”.

 Organizacja wycieczki do Estonii, Litwy i Łotwy.

 Organizacja szkolenia w zakresie doboru urządzeń elektrycznych w oparciu o pro-
gram komputerowy ETI-PRO.

 Wyjazd techniczny do elektrowni wodnej Rosnowo.

 Organizacja wyjazdu do miejscowości Podborsko pod Białogardem i zwiedzanie
magazynu głowic atomowych.

 Spotkanie świąteczne seniorów Oddziału.

 Organizacja „Balu elektryka”.

Rok 2014

Ważniejsze decyzje i wydarzenia.

 Organizacja dorocznego Balu Elektryka.

 Decyzja w sprawie przyznania nagród dla studentów Politechniki Koszalińskiej za
najlepsze prace dyplomowe z obszaru elektryki i energetyki.

 Decyzje o przyznaniu zapomóg pieniężnych dla członków Oddziału znajdujących się
w złej sytuacji zdrowotnej.

 Decyzja w sprawie nagród jubileuszowych dla seniorów.

 Decyzja o dalszym prowadzenia Księgi Pamiątkowej Oddziału.

 Organizacja szkolenia nt standardów technicznych stosowanych w urządzeniach SN
i nn w spółce Energa – OPERATOR SA.

 Zmiana lokalizacji siedziby.

 Organizacja akcji pomocy dzieciom z polskiej szkoły podstawowej w miejscowości
Pikieliszki pod Wilnem na Litwie.

 Wsparcie finansowe dla partnerskiego chóru młodzieżowego z Koszalina- „Cantate
Deo”.

 Spotkanie świąteczne seniorów Oddziału.

Rok 2015

Ważniejsze decyzje i wydarzenia.

 Bak Elektryka.

 Decyzja o wysokości opłat egzaminacyjnych w roku 2015.

 Podjęcie prac rozszerzających współpracę z młodzieżą akademicką i szkolną. Jako cel
określono zawarcie stałej umowy z jednym z wydziałów uczelni o profilu zbieżnym z
działalnością stowarzyszenia.

 Określono zasady stałej współpracy w zakresie:

> Wspierania finansowego i współorganizacji konkursu na najlepsze prace
dyplomowe.

> Inicjatyw Oddziału w sugerowaniu tematów prac dyplomowych z położeniem
nacisku na aspektem praktyczny, mający szanse realizacji w praktyce.

> Pomocy w odbywaniu praktyk studenckich.

> Objęcia aktywnych studentów opieką, stworzenia im możliwości zdobywania
doświadczenia, a w efekcie zdobycia uprawnień projektowych pod opieką
doświadczonych członków SEP.

 Udział Oddziału w Koszalińskich Dniach Techniki

 Zakończenie interesującego zadania Oddziału w postaci nieodpłatnego audytu
energetycznego dla placówek szkolnych na terenie miasta Koszalin. W ramach
zadania 4 członków Oddziału wykonało ocenę stanu technicznego oraz niezbędne
pomiary elektryczne kilkudziesięciu placówek należących do miasta Koszalin
będących w kurateli Kuratorium Oświaty.

 Opracowanie „Zasad korzystania ze wsparcia finansowego Oddziału przez członków
SEP”.

 Organizacja seminarium i szkoleń na temat technologii wykonywania muf i głowic z
zastosowaniem osprzętu firmy 3M.

 Organizacja praktycznego szkolenia połączonego z udzieleniem uprawnień i certy-
fikatu potwierdzającego znajomość technologii wykonywanie głowic i muf w tech-
nologii zimno-kurczliwej na średnim napięciu.

 Szkolenie w zakresie realizacji inwestycji oraz zasad projektowania oświetlenia tere-
nu przez firmę ROSA, w oparciu o firmowy program projektowy.

 Szkolenie i prezentacja w zakresie zasad przyłączania fotowoltaicznych źródeł energii
elektrycznej do sieci lokalnego Operatora.

 Szkolenie i prezentacja w zakresie współpracy stałoprądowej stacji przekształtniko-
wej spinającej system energetyczny sieci przesyłowej w Szwecji z siecią przesyłową
400 kV w Polsce. Szkolenie połączone ze zwiedzaniem stacji Wierzbięcin.

 Zorganizowanie, po kilkunastoletniej przerwie, dwudniowego Forum Dyskusyjnego
Przedstawicieli Ośrodków Rzeczoznawstwa.

 Udział w targach energetycznych w Poznaniu.

 Udział w targach energetycznych ENERGATAB w miejscowości Bielsko Biała.

 Zorganizowanie i rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla absol-
wentów roku akademickiego 2014/2015 Politechniki Koszalińskiej. Wręczenie nagród
finansowych dla studentów.

 Podjęcie działań ograniczających koszty działalności (ograniczenie liczby pracowni-
ków etatowych oraz liczby godzin pracy).

 Kontynuacja wsparcia dla szkoły polskiej na Litwie w miejscowości Pikieliszki ( paczki
świąteczne, wyposażenie dla szkoły oraz współudział w organizacji konwoju z dara-
mi).

 Organizacja dorocznego spotkania seniorów.

Rok 2016

Ważniejsze decyzje i wydarzenia.

 Organizacja dorocznego „Karnawałowego Balu Elektryka” o charakterze kostiumo-
wym, z wieloma konkursami związanymi z energetyką.

 Wycieczka do Gruzji.

 Organizacja praktyk studenckich dla trzech członków koła przy Politechnice Kosza-
lińskiej z Wydziału Mechatroniki. Praktyka w Energa-Operator SA, Oddział Koszalin
odbywała się głównie pod pieczą członków naszego Oddziału.

 Zorganizowano w maju wyjazd techniczny dla 20 członków do grupy kapitałowej
ZPUE w miejscowości Włoszczowa, jednego z ważniejszych producentów urządzeń
elektroenergetycznych.

 Jubileusz 55-lecia koła w Szczecinku.

 Zorganizowano spotkanie integracyjne w plenerze, pod hasłem „Pieczony dzik” w
Rosnowie.

 Organizacja pobytu młodzieży hinduskiej z ośrodka dla trędowatych „Ywoodaya”
w Indiach.

 Udział naszych przedstawicieli w jubileuszu Oddziału Szczecińskiego.

 Udział w dorocznych Koszalińskich Dniach Techniki.

 Organizacja regat dla dzieci ze szkół podstawowych „Festiwal żagli” w miejscowości
Unieście.

 Organizacja zlotu motocyklistów-elektryków w miejscowości Unieście.

 Organizacja akcji pomocy dla dzieci z polskiej szkoły na Litwie w miejscowości Pikie-
liszki.

 Byliśmy głównym sponsorem nagród w konkursie krasomówczym na Uniwersytecie
Edukologicznym w Wilnie.

 Spotkanie świąteczne seniorów.

Rok 2017

Ważniejsze decyzje i wydarzenia.

 Organizacja „Balu Elektryka”

 Organizacja wspólnie z towarzystwem „Odkrywcy”,wystawy poświęconej historii
energetyki pomorza środkowego.

 Organizacja wycieczki do elektrowni atomowej w Greifswaldzie.

 Powołanie zespołu ds. budowy „Muzeum Energetyki Pomorza Środkowego”.

 Reaktywacja strony internetowej poświęconej historii energetyki
(www.zbiegiemlat24.com).

 Organizacja kolonii letnich w miejscowości Sarbinowo, dla dzieci z polskiej szkoły na
Litwie w miejscowości Pikieliszki pod Wilnem.

 Wycieczka na Kubę.

 Seminarium z firmą ENSTO i Protektel ) pt „Ochrona od przepięć”.

 Organizacja stoiska i udział w Koszalińskim Pikniku Naukowym na Politechnice
Koszalińskiej.

 Udział studentów z koła przy Politechnice Koszalińskiej w konkursie „Zbuduj
pasażerski pojazd mobilny i wystartuj w zawodach”. Studenci zdobyli główną
nagrodę.

 Seminarium techniczne nt. linii SN w systemie PAS, z przewodami izolowanymi
samonośnymi.

 Nawiązanie relacji z Koszalińskim Technikum w celu utworzenia koła SEP w tej
placówce.

 Wycieczka do elektrowni atomowej Graifswald w Niemczech.

 Organizacja wspólnie z Politechniką Koszalińską „Krajowej konferencji studentów i
młodych pracowników nauki”.

 Historia energetyki pomorza zachodniego prezentowana wspólnie z zaprzyjaźnionym
stowarzyszeniem „Odnowa” w Noc Muzeów.

 Organizacja praktyk studenckich i opieka nad praktykantami.

 Wycieczka do GPZ Morska, nowoczesnej stacji 110/15 kV w systemie GIS.

 Organizacja Zlotu Motocyklistów-Elektryków,w miejscowości Unieście.

 Współudział w organizacji Dziecięcych Regat Żeglarskich na jeziorze Jamno

 Organizacja pikniku integracyjnego „Powitanie lata”.

 Założenie koła uczniowskiego w „Koszalińskim Elektroniku” oraz w „Białogardzkiej
Zawodówce”

 Organizacja spływu kajakowego w Sianowie dla uczniów z koła nr 5.

 Organizacja spływu kajakowego po rzece Parsęta.

 Zgłoszenie dwóch uczniów z koła nr 5 o przyznanie rocznego stypendium naukowe-
go przez ZG SEP.

 Akcja charytatywna pomocy dla dzieci ze szkoły podstawowej z miejscowości Kłoda-
wa , dotkniętej orkanem „Ksawery”.

 Organizacja regat żeglarskich dla dzieci w miejscowości Unieście.

 Organizacja pikniku „Pożegnanie Lata” w Manowie.

 Udział w jubileuszu kolegi Jacka Szpotańskiego.

 Współorganizacja rejsu na Bornholm i udział dzieci w międzynarodowych regatach
żeglarskich.

 Udział jako sponsora konkursu krasomówczego na Uniwersytecie Edukologicznym w
Wilnie.

 Wybór nowych władz w kołach, na kadencję 2018-2022.

 Spotkanie świąteczne seniorów.

Rok 2018 – do 30 czerwca
Ważniejsze decyzje i wydarzenia.

 Organizacja dorocznego „Balu Elektryka”.

 Wybór władz Oddziału na okres2018-2022.

 Udział delegatów Oddziału w Walnym Zjeździe Delegatów.

 Zakończenie wielkiego projektu budowy „Transformatora Tesli” przez uczniów z koła nr
5 w „Koszalińskim Elektroniku”.

 Uruchomienie „Transformatora Tesli” na dziedzińcu szkoły, z udziałem władz miasta
oraz lokalnych mediów.

 Decyzja o udzieleniu finansowego wsparcia dla studenta z koła nr 18 w projekcie
„Zewnętrzne wspomaganie mięśni ręki człowieka”.

 Organizacja szkolenia i zwiedzania stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV w
miejscowości Dunowo przez członków koła uczniowskiego nr 5.

 Organizacja spotkanie na Politechnice Koszalińskiej z elektrykiem, uczestnikiem
rocznej wyprawy na stację polarną im. H. Arctowskiego.

 Opieka naszych członków i wsparcie dla Polskiego studenta z Białorusi przy pisaniu
pracy dyplomowej na Politechnice Warszawskiej.

 W ramach dni otwartych na Politechnice Koszalińskiej, zorganizowano prezentację SEP
na uczelni.

 Wręczono nagrody finansowe dla laureatów dorocznego konkursu na najlepsze prace
dyplomowe.

 Organizacja wycieczki technicznej do MEW Jamno dla uczniów,członków koła nr 5.

 Organizacja spotkania emerytów, byłych pracowników Rejonu Energetycznego
Koszalin 
w byłym Zakładzie Energetycznym Koszalin.

 Wyjazd naszych reprezentantów na „VII Mistrzostwa Polski SEP w narciarstwie
alpejskim”.

 Wycieczka krajoznawcza do Gdańska dla członków projektu „Transformator Tesli” z
koła nr 5 w ” Koszalińskim Elektroniku”.

 Organizacja kolonii letnich w miejscowości Sarbinowo, dla dzieci z polskiej szkoły
podstawowej w miejscowości Pikieliszki pod Wilnem na Litwie.

 Seminarium i szkolenie na temat nowości technicznych producentów sprzętu elektro-
energetycznego firm ENSTO i APATOR.

 Zgłoszenie zespołu który zbudował „Transrmator Tesli” na ogólnopolską olimpiadę
wynalazczości . Uczniowie zdobyli III miejsce w kategorii -„Pomoc naukowa”.

 Udział dwóch ekip z koła nr 18 w konkursie „Zbuduj mobilny pojazd elektryczny”,w
miejscowości Ząbki pod Warszawą.

 Organizacja spływu kajakowego na rzece Radew.

 Współorganizacja dorocznych ogólnopolskich regat żeglarskich dla dzieci ze szkół
podstawowych w miejscowości Unieście.

Wypełnij i wyślij pytanie